Termos e condicións

PROTECCIÓN DE DATOS

O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falseamento da mesma dará lugar á anulación da súa inscrición. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade na que se inscribe. Así mesmo, e de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos do 25 de maio de 2016, infórmaselle que os datos que se solicitan no presente formulario serán incorporados a un ficheiro titularidade da delegación de ADEGA-Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza en Lugo, con enderezo en Ronda das Fontiñas, 180 – Entrechán 27002 Lugo, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, coa finalidade de prestar o servizo requirido.

Así mesmo, mediante o envío do presente formulario, a persoa usuaria autoriza a ADEGA
a remitir información promocional doutras actividades ou accións que poida desenvolver no futuro. A persoa solicitante poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación cancelación e oposición, dirixíndose por escrito ao enderezo postal ADEGA-Lugo, Ronda das Fontiñas, 180 – Entrechán 27002 Lugo, ou ben a través do e-mail adegalugo@adega.gal, identificándose debidamente e indicando de forma visible o dereito concreto que se exerce.

ADEGA-Lugo adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos polo citado Regulamento e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.