PROTOCOLO COVID

  1. Antes de subir ao autobús, será preciso o uso de xel hidroalcólico nas mans.
  2. Unha vez no autobús, as participantes sentaranse no mesmo asento ao longo de toda a xornada, e manterán posta a máscara todo o traxecto.
  3. Cumpriranse as medidas preventivas vixentes, en canto ao uso da máscara e distancia entre persoas.

Outubro 2021